Mede voor uw veiligheid heeft de Vereniging voor Volksfeesten te Koekange huisregels vastgesteld. Bij het betreden van het feestterrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich te houden aan deze regels en aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie:

1. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest(terrein) weigeren;
2. Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kan er worden gefouilleerd of kan er tassencontrole plaatvinden;
3. Het is verboden om wapens in bezit te hebben of andere gevaarlijke voorwerpen.
4. Discriminatie in woord of gebaar, seksuele intimidatie, vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd;
5. Het is wettelijk verboden voor personen onder de 18 jaar om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben;
6. Het is als volwassene verboden alcohol te verstrekken aan personen onder de 18 jaar;
7. Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken, in bezit te hebben of te verstrekken aan anderen; 8. Het is wettelijk verboden om in de feesttent te roken;
9. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank op het feestterrein te nuttigen;
10. Het is niet toegestaan drank buiten het feestterrein mee te nemen;
11. Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het feestterrein;
12. Op gronde van gedrag binnen het evenementengebied en/of openbare weg aangrenzend aan het evenementengebied kan de organisatie u de toegang weigeren;
13. Het betreden van het feestterrein en het bijwonen van de optredens en festiviteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker/deelnemer. De Vereniging voor Volksfeesten te Koekange is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van de bezoekers en/of hun eigendommen.
14. Op het evenemententerrein kan meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan uw gehoor.
15. Auto’s, fietsen, bromfietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein en dienen geparkeerd te worden op het daarvoor aangewezen parkeerterrein;
16. Huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn;
17. Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het feestterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke toestemming van de Vereniging voor Volksfeesten te Koekange;
18. Tijdens de feestweek zal er gefotografeerd worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze foto’s openbaar te maken.
19. Op het feestterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht, aangevuld met plaatselijke verordeningen. Het feestterrein is tijdens de festiviteiten, zolang de vergunning geldt, geen openbaar terrein. Daar waar in deze huisregels de term feestterrein wordt gebruikt, wordt mede het terrein rond en aangrenzend aan het feestterrein bedoeld.
 20. Bij het verlaten van het feestterrein wordt dringend verzocht rekening te houden met de omwonenden en hun eigendommen;
21. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.koekangerfeest.nl In gevallen waarin deze huisregels en voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van het evenement over de mogelijk te nemen maatregelen.

SAMEN HOUDEN WE HET FEEST GEZELLIG!